ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - ELADÓKNAK

 

www.alkotoipiac.hu

Hatályba lépés ideje: 2020.11.26.

 

Bevezetés:

 

Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit!
Amennyiben weboldalunk használatával, a vásárlás folyamatával, szolgáltatásunkkal vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti Cégünkkel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

 

Cégünk adatai:

 

Cég neve: Vági és Vági Kft.
Székhelye: 1162 Budapest, Irha u. 1.
Postacíme: 1162 Budapest, Irha u. 1.
Adószáma: 10882630-2-41
Cégjegyzék kelte: 1995.10.24. és száma: 01-09-267635
Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Budapesti Törvényszék Cégbíróság
Cég bankszámlaszáma: 10702301-68302931-55700009
Képviselő neve: Vági Sándorné

Honlap címe: https://www.alkotoipiac.hu/
E-mail cím: alkotoipiac@gmail.com
Telefonszám: +36 20 393 8041

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

 

Neve: MikroVPS Kft.
Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A
Adószám: 25189861-2-43
EU adószám: HU25189861

A szolgáltatás ügyfélszolgálat elérhetőségei:
e-mail: support@mikrovps.hu
telefon: +36 94 200 210

Internetes elérhetősége: https://mikrovps.hu
Adatkezelési tájékoztató: https://www.mikrovps.net/hu/about-us/privacy-policy

 

Fogalmak:

 

Felek: Eladó és Partner/Vállalkozás együttesen

Partner: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes vagy jogi személy

 

Szerződés: Eladó és Partner/Vállalkozás között a weboldal és e-mail felhasználásával történő szolgáltatási szerződés megkötése

 

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

 

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

 

Termék, szolgáltatás: weboldalunkon a Szerződés tárgyát képező szolgáltatások

 

Partner/Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

 

Weboldal: weboldalunk, melyen a szerződéskötés megvalósul

 

Vonatkozó jogszabályok:


• 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
• 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
• 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
• 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
• Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
• Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 

ÁSZF hatálya és elfogadása:

 

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános Szerződési Feltételeink – Eladóknak és Általános Szerződési Feltételeink (vásárlóknak) is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk a Téged és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

 

 

Rendelésed leadásával elfogadod Cégünk mind az eladóknak – azaz a Partnereknek -, mind a vásárlóknak szóló Általános Szerződési Feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

 

 

A vásárlóknak szóló Általános Szerződési Feltételeket ITT találod!

 

Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.
A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános Szerződési Feltételeink elfogadásával.

 

Árak:

Az árak forintban értendők. Cégünk alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA tartalma nincs/ÁFA körbe tartozik, áraink bruttó árak, melyek az ÁFÁt tartalmazzák. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

 

Az Alkotói Piac közösségi webáruház célja:

Az Alkotói Piac közösségi webáruház célja, hogy értékesítési és marketing támogatási lehetőséget biztosítson azon kézműveseknek, akik feltöltik a weboldalra egyedi készítésű-, vagy ehhez kapcsolódó egyéb termékeiket értékesítés céljából. Az Alkotói Piac csupán egy felületet biztosít, az értékesített termékek átadása, illetve pénzügyi teljesítése a Partner és a Vásárló között lezajlott egyeztetésnek megfelelően, kettőjük között történik.

 

Regisztráció feltételei:

Partneri regisztrációra csak érvényes adószám esetén van lehetőség. A megadott adatok valóságáért a Partner felel, ahogy minden valótlanul megadott adattal összefüggő kárért is.

 

Felelősség:

Az Alkotói Piac, mint Szolgáltató a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (Elkertv.) rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként végzi, kizárólag információ közvetítő szerepet tölt be az eladó és a vásárló között a Honlapon keresztül. Ennek megfelelően a Szolgáltató nem rendelkezik ellenőrzési lehetőséggel a meghirdetett termék valódiságára, minőségére, legalitására, és a tranzakció tényleges megvalósulására vonatkozóan, ezért az Eladó és a Vásárló között kialakult vita esetén, Vásárló mentesíti Szolgáltatót mindennemű igény, követelés és kártérítési felelősség alól – ezért minden, a termékkel, a szállítással és annak kifizetésével kapcsolatos feladat és felelősség a Partnert terheli.

Az eladott termékek átadása és a pénzügyi teljesítés az Alkotói Piactól, így az azt üzemeltető Vági & Vági Kft-től függetlenül zajlik.


A Felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a weboldalon elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértsék. Amennyiben harmadik személy, hatóság vagy bíróság eljárást indít, úgy a Felhasználó felel az ezzel kapcsolatban felmerülő és a Szolgáltatónak okozott valamennyi kárért, kiadásért. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.


A Felhasználó a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen és ezen túlmenően sem.


A Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.


A Felhasználók által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.


Amennyiben a Felhasználó a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, lehetősége van azt jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére, annak módosítására, vagy jogosult felszólítani a tartalmat feltöltőt a törlésre, módosításra.


Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.


Minden Partner vállalja, hogy az általa feltöltött termékeknek ő a tulajdonosa és azon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, mely az adásvétel meghiúsítását eredményezné, azaz: minden Partner csak és kizárólag általa készített – kézműves – termékeket kínálhat eladásra. Ezeket szúrópróba szerűen ellenőrizhetjük is (pl. az elkészítési folyamat fényképeivel, stb.).


Felhasználó a weboldalon elhelyezett hozzászólások vagy vélemények tartalmáért felelősséggel tartozik. A hozzászólások valóságtartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal; ha azonban Felhasználó hozzászólása a Szolgáltató – vagy más harmadik személy- jogát, jogos és méltányolható érdekét, illetve közérdeket sérthet, azt Szolgáltató indokolás nélkül törölheti.


Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

Termék minőség:

Fenntartjuk a jogot, hogy a weboldalunkon megjelentetett termékekkel kapcsolatosan minőségi kifogással élhessünk – bár ez egy szubjektív nézőpont lehet -, ezért a láthatóan “gagyi” termékek megjelenését nem fogjuk jóváhagyni.

 

Megjelenés:

Mind a Partnerek üzletének, mind a termékeknek a nyilvános megjelenése jóváhagyáshoz kötött, melyet munkanapokon 24-48 órán belül kollégánk a szabályoknak megfelelően engedélyez – vagy visszautasít. Reklamációval lehet élni egy visszautasítás ellen az alkotoipiac@gmail.com e-mail címre küldött levélben.

 

Az értékesítést csak olyan bolttal lehet megkezdeni, amelyben minden vonatkozó adat ki lett töltötte, különös tekintettel a bolt saját “Házirendjét” (a “Szállítási szabályzat”-ot, a “Pénzvisszatérítési eljárás”-t és a “Lemondási-, visszaváltási- és csere irányelvek”-et)!

 

A Partnerre érvényes rendelkezések:


Díjmentes szolgáltatások
– regisztráció,
– felhasználói fiók fenntartása,
– ingyenesen elérhető előfizetési csomag(ok)ban foglalt szolgáltatások,
– hírlevélre való feliratkozás és a hírlevelek megérkezése,
– termékek kiválasztása és kosárba helyezése,
– a weboldalon a Szolgáltatóval, illetve a Felhasználók egymás közötti levelezése,


Díjköteles szolgáltatások

Szolgáltató a weboldal egyes szolgáltatásainak igénybevétele esetén szolgáltatási díjakat számol fel. Ezen szolgáltatások aktuális listája és díjai elérhetőek jelen weboldalon.

Kártérítési díjtételek
Amennyiben a Felhasználó tevékenysége során a Szolgáltatót kár éri, kártérítésre tarthat igényt. A Szolgáltató a lentebb részletezett mértékű kártérítési díjat szabhat ki. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a kártérítési díjon és az eljárási díjon felül a törvényben meghatározott további (vagyoni és nemvagyoni) követelést vagy kártérítést igényeljen.

Díjfizetés menete
A weboldalon elérhető díjköteles szolgáltatásokat ún. előfizetéses rendszerben tudja az Partner igénybe venni. Ezen szolgáltatások előre fizetéssel (banki átutalás vagy bankkártyás fizetés) tudja a Partner a Szolgáltatás megrendelésekor kifizetnie. A havi díjas szolgáltatásokat a rendszer az esedékes fizetési időpontokban – amennyiben a Partner a megrendeléskor bankkártyás fizetést választott – megpróbálja az eredetileg megadott bankkártyára terhelni.

 

Amennyiben a kártyán nincs fedezet, illetve a Partner banki átutalással fizette az adott Szolgáltatást, a fizetési esedékességről a rendszer értesítést küld a Partner számára az általa beállított e-mail címre. Amennyiben kártyás fizetés esetén a megadott bankkártyához tartozó bankszámlán nem áll rendelkezésre elégséges fedezet, illetve banki átutalásos fizetés esetén a Partner határidőn belül nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, az adott díjköteles szolgáltatás felfüggesztésre kerül – ami adott esetben azt eredményezheti, hogy sem a Partner termékei, sem pedig a Boltja nem lesz elérhető a Vásárlók számára.


Bolt nyitása az Alkotói Piacon
A Szolgáltató weboldalán termék eladására az a Partner jogosult, aki megadja a regisztrációhoz szükséges adatokat és megfelel az Alkotói Piac minőségi/regisztrációs követelményeinek, valamint a regisztrációt követően az általa választott (díjköteles vagy ingyenes) megjelenési csomagot megrendeli.


A Partner akár térítés-mentesen is létre tudja hozni Boltját az ingyenes megjelenési csomaggal – amely csomag korlátlan ideig használható (a csomagleírásban található lkorlátokkal).

 

A Partner az Alkotói Piacon belül kap egy saját boltfelületet, amelyet saját fejléccel, fényképpel, illetve egy önmagáról és a boltról írt bemutatkozással tehet egyedivé. Eladó a boltján belül a termékeit kategóriákba rendezheti,  ezzel is kényelmesebbé téve az eligazodást a Vásárlók számára. Az Alkotói Piac nem korlátozza a Partner és a Vásárló közötti kommunikációt: lehetőség van a kapcsolatfelvételt lehetővé tevő elérhetőségek megadására. Ez alól kivételt képez a Partner saját külső webshopjának a linkje: erre külön előfizetési csomag vásárlásával van lehetőség.


Boltnyitás után a Partner boltja még inaktív, azaz még nem látható a weboldal nyilvános felületein. Boltnyitás után, ha a termékek, illetve a termékek bemutatása megfelel az ÁSzF-ben megfogalmazott követelményeknek, akkor a Boltot munkanapokon 24-48 órán belül a Szolgáltató aktiválja. Ellenkező esetben Szolgáltató üzenetben értesít arról, hogy mi az elutasítás indoka, és ha arra lehetőség van, akkor az Eladó a Szolgáltató által javasolt javítások elvégzését követően aktív státuszba helyezhető.


Amennyiben 1 hónapot (30 napot) meghaladóan nincs aktív (megvásárolható) termék a boltban, akkor a Szolgáltató jogosult inaktiválni a Partner boltját. Inaktiválás után a Partner kérésére ismételten aktív státuszú lesz a Bolt, ha ezt a Partner a Szolgáltatótól kéri és vállalja legalább 1 termék feltöltését.


Termékek feltöltése weboldalra

A Partner az eladásra kínált termékeit egy egyszerű lépésben helyezheti el a weboldalon. Szolgáltató javasolja, hogy mielőtt a Partner feltöltené az eladásra kínált termékeinek fotóit, a feltöltés megkezdése előtt már legyen készen a részletes termékleírás és az (optimalizált) képanyag. A termékeket külön feltötési díj nélkül lehet feltölteni.


Nem megengedett olyan termék feltöltése, amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy amelyben a vételárat terhelő, egyéb költség kerül feltüntetésre, illetve annak feltüntetés nélküli felszámítása sem engedett (pl. nem valós szállítási költség, a fizetendő jutalék, csomagolási költség).

 

Kizárólag olyan termék hirdethető meg készleten levőnek, mely a termék feltöltésekor a Partner rendelkezésére áll. Amennyiben a adott pillanatban nem áll rendelkezésére, akkor „megrendelhető” terméket tölthet fel, amennyiben a Partner rendelkezik a szükséges tudással és a megfelelő alapanyagok megrendeléskori beszerzési lehetőségével. Amennyiben a weboldalon „készleten” státusszal megjelölt terméket azért nem tudja eladni a vevő számára mert a termék nem áll a Partner rendelkezésére, a Szolgáltató a terméket inaktív állapotba helyezheti.


Termékhez nem kapcsolódó keresőszavak, kategóriák, kulcsszavak, alkalmazott technikák és egyéb jellemzők bejelölése nem megengedett.

 

Nem megengedett továbbá az sem, hogy a Partner a feltöltött termék leírásában a Szolgáltató egyéb oldalain kívül, más hirdetésében megjelölt termékre hivatkozzon. Ilyen esetben Szolgáltató a kérdéses terméket eltávolítja a weboldalról.


A Partner a valós szállítási és csomagolási költségen kívül nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget.

 

Az Alkotói Piac által meghatározott termék-feltöltési elvárások

Eladásra csak olyan terméket lehet felajánlani, amelyet a Partner részben vagy teljesen saját maga készített, illetve olyan élelmiszer, melyet saját maga, házilagos eljárással készített. Ezek a termékek attól egyediek, hogy egyenként, kézzel készültek, ezért két tökéletesen egyforma darab megalkotása nem lehetséges. A termék leírásában kötelező feltüntetni, hogy pontosan mi az, amit a Felhasználó (a végtermék készítője) hozzáadott az adott alkotáshoz, és mi az, amit esetlegesen már készen vásárolt hozzá.


Egyedi hozzáadott érték, minőség: csak a Partner által kézzel készített, kellő egyedi hozzáadott értékkel rendelkező termék tölthető fel, ahol a leírásból egyértelműen kiderül, hogy milyen termékről van szó, amit a Partner (készítő) tett hozzá a termékhez, és milyen kellék az, amit készen vásárolt hozzá. A készen vásárolt alapanyagok egyszerű összeillesztésével készült termékek csak abban az esetben jeleníthetőek meg a weboldalon, ha az adott Boltban összetettebb munkák is megtalálhatók ugyanabban a technikában, bizonyítva ezzel a Partner (készítő) jártasságát az adott technikában.


Az egyszerű termékek legfeljebb a Bolt aktuális választékának 50%-át tehetik ki az adott technikán belül, abban az esetben, ha a készen vásárolt és felhasznált alapanyagok nem keltenek kommersz összhatást (pl. készen vett medál láncra felfűzve). Csak olyan termék tölthető fel a Boltba, amit a Partner (készítő) a technikában szerzett megfelelő jártassággal készített el.


A weboldalra csak és kizárólag olyan termék tölthető fel, ami a létrehozása során rendelkezik az egyedi alkotói mozzanattal.

Parter ellenőrzése (validálása)
A Szolgáltató jogosult képi, mozgóképi vagy más ténytanúsítványt bekérni, vagy egyéb módon ellenőrizni azt, hogy a terméket valóban a Partner készítette, erre képessége megvan és szakértelemmel rendelkezik, valalmint a termék létrehozása során megtörtént az egyedi alkotói mozzanat.


A Szolgáltató jogosult a Partner azonosítása érdekében bekérni olyan személyes iratokat (személyik igazolvány, lakcím kártya képe), amik megfelelően alátámasztják a Partner személyazonosságát vagy beazonosíthatóságát. Ezen ellenőrzésen átesett Partner Boltját külön is megjelöli egy figyelem felkeltő logóval – amivel egyben a Vásárlók bizalmát is megnöveli az adott Partner iránt.


A fenti eljárás befejezéséig a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az érintett terméket és vagy boltot inaktív (nyílvánosság számára nem hozzáférhető) állapotba tegye.


Termékfotó:
a weboldalon csak éles, színhelyes, nem rikító hátterű, harsány feliratoktól mentes fotók jeleníthetőek meg, melynek segítségével pontosan elképzelhető a termék és a részletek is jól láthatóak. Nem mellékelhető a terméklaphoz olyan fénykép, amely nem a meghirdetett terméket ábrázolja. A feltöltött fotókon minden esetben csak annyi darab termék szerepelhet, amennyire a megadott ár vonatkozik, abban az esetben is, ha több darabszám is elérhető. Ha több darab termék szerepel a fotón, akkor az árat is együttesen, az összes darabra kell megadni, és a termék leírásába bele kell írni, hogy a megadott ár a képen látható összes darabra együttesen vonatkozik.


Kategorizálás használata:
A terméknél csak a valóban releváns kategóriák, alkalmazott technikák, címkék, színek és egyéb paraméterek jelölhetők meg. Akárhány releváns kategória megjelölhető, ami segít a Vásárlónak tájékozódni. Fontos, hogy a Partner csak a termékre valóban jellemző megjelöléseket válassza ki.

Tipikus hibák: csak a főkategóriába sorolja be a Partner a terméket, a megfelelő alkategóriába nem, például a karácsonyi termékét beteszik a “Szezonális” főkategóriába, de a “Karácsony és Mikulás” alkategóriába már nem.

A Vásárlók leginkább termék-kategóriák szerint keresnek, ha egy termék nem szerepel a megfelelő kategóriákban, előforduhat hogy a Vásárló nem fogja megtalálni és így nem tudja megrendelni sem…


Termék címe, leírása: A termék rövid leírása egy összegzés, ami első ránézésre megadja a minimális információkat az adott termékről. Fontos, hogy a (hosszú) leírás kimerítő legyen, vagyis a termék címéből egyértelműen következtetni tudjon a Vásárló arra, hogy mi is a termék valódi funkciója. A leírás minimálisan tartalmazza a termék méretét, funkcióját, készítésének módját, hogy az eladó pontosan mit készített rajta, milyen minta felhasználásával (saját tervezésű-e vagy sem), és egyéb releváns használati jellemzőket: hogyan tisztítható, hogyan tárolható, tehát minden olyan információt, amit egy termék mellé használati útmutatóként, tájékoztatóként szükséges megadni.

A címben és a leírásban nem használható csupa nagybetűs írásmód, html kód, szimbólum, illetve a boltban található valamennyi termék kapjon megkülönböztető, egyedi nevet. A Partner vállalja, hogy a termékleírásban feltüntetett tulajdonságok a valóságnak megfelelnek. A Partner továbbá szavatosságot vállal a termék eredetéért, rendelkezésre állásáért.


Privát elérhetőségek:
Privát elérhetőségek (e-mail cím, honlapcím, telefonszám, stb.) alapbeállítás szerint adhatóak meg a Partner Bolt-beállításainál. A Partner saját külső weboldalára mutató linkek elhelyezése tilos, kivéve, ha a Partner a Marketing támogatás csomagot választja: ez esetben a termék adatlapon a kosárba helyezés gomb megyett a Partner saját külső webáruházában lévő termékére mutató gomb kerül elhelyezésre, ami a Vásárlót átnavigálja a Partner saját külső webshopjában lévő termékre – így a Vásárló a vásárlást már ott folytathatja.


Mesefigurás termékek:
A webolalon nem jeleníthetőek meg közismert külföldi mesefigurás termékek (pl. Disney, Marvel, stb.), csak abban az esetben, ha maga a mesefigura is egyértelműen saját készítésű: tehát például egyedileg varrott, egyedileg festett.

Tipikusan nem jeleníthetőek meg például készen vett mesefigurás anyagból varrott termékek, szalvétatechnikával felvitt mesefigurás minták, és olyan mesefigurás termékek, ahol már maga a termék egyedisége sem kiemelkedő, például dekorgumiból, hungarocellből készült. Ilyen jellegű termékek csak saját tervezésű mintákkal jelenhetnek meg.


Olyan termékek esetén amelyekből tipikusan nagyobb mennyiségeket szokás vásárolni egyszerre (pl. esküvői meghívók, köszönőajándék, karácsonyfadíszek), kötelező megadni a maximálisan rendelhető mennyiséget. 


Néhány tipikus termék értékesítésének speciális általános érvényű feltételei

Gyermekjátékok értékesítésének feltétele:
Az értékesített gyermekjátékoknak meg kell felelnie, a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011 NGM rendeletben (továbbiakban Rendelet) foglaltaknak.


A rendelet értelmében, a Partner, mint gyártó, játékot eladásra csak akkor ajánlhat fel vagy hozhat forgalomba, ha az megfelel, a rendeltetésszerű és a gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vevő, előrelátható használata során a használók vagy más személyek, gyermekek biztonságát és egészségét nem veszélyezteti, és megfelel a Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott különleges biztonságossági követelményeknek.


A 3 év alatti vagy egyéb meghatározott korcsoportba tartozó gyermekek számára ajánlott játékok esetében a tervezés során a gyermek – korának megfelelő – adottságait és a felügyelő személy képességét is figyelembe kell venni.


A játékokon feltüntetett feliratokon és a játékokhoz mellékelt használati utasításon fel kell hívni a figyelmet a játékok használata során esetlegesen felmerülő veszélyekre, a sérülések kockázatára és ezek elkerülésének módjaira. A Partnernek a tájékoztatóban fel kell tüntetnie, hogy a játékot milyen korosztály számára ajánlja (minimális és maximális életkorát), és ahol szükséges, a játék használóinak képességére vonatkozó információt, a felhasználók minimális és maximális súlyát, valamint azt, hogy a termék jellegéből adódóan szükséges-e, hogy a használat felnőtt felügyelete mellett történjen.


A képzőművészeti, iparművészeti vagy népművészeti technika alkalmazásával a Partner saját maga által készített gyermekjátékok értékesítése során kizárólag a Partnert terheli a felelősség, hogy a hatályos jogszabályok által támasztott követelményeknek minden tekintetben megfelel.


Kozmetikai termékekkel kapcsolatos rendelkezés:

Kozmetikai terméknek minősül különösen, minden olyan anyag vagy keverék, amely azt a célt szolgálja, hogy az emberi test különböző külső részeivel (bőr, haj és testszőrzet, körmök, ajkak és külső nemi szervek) vagy a fogakkal és a szájüreg nyálkahártyájával érintkezésbe kerüljön, kizárólag vagy elsősorban azok tisztítása, illatosítása, kinézetük megváltoztatása, védelme, megfelelő állapotban tartása céljából, vagy a testszag megszüntetése érdekében.


A Partner a weboldalon azzal a feltétellel árusíthatja az általa előállított kézműves kozmetikai termékeket (szappan, krém stb), hogy az általa értékesíteni kívánt termékek, és a forgalomba hozatal módja illetve feltételei (engedély megléte), mindenben megfelelnek a kozmetikai termékekről szóló az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendeletében (továbbiakban rendelet) foglaltaknak.
Szolgáltató, a weboldalon a Partner által értékesített termékek vonatkozásában, tekintettel az előzőekben leírtakra, nem vállal felelősséget, a termékek árusításából valamint a termék használatával harmadik személynek okozott bármilyen károk vonatkozásában. A kozmetikai termékek megfelelőségéért kizárólag a Partnert terheli a felelősség.


A Partnernek tilos olyan kozmetikai terméket értékesítenie a weboldalon, mely a Rendelet mellékletében szereplő tiltott anyagokat tartalmazza.


Kozmetikai termék csak akkor forgalmazható, ha a tárolóedényén és csomagolásán letörölhetetlen, könnyen olvasható és jól látható formában szerepelnek a következő információk:
• felelős személy neve vagy bejegyzett cégneve és címe.
• a csomagolás idején fennálló névleges tartalom súlyban vagy töltési térfogatban, kivéve az öt grammnál vagy öt milliliternél kevesebbet, ingyenes mintákat és egyszeri felhasználásra szánt csomagokat tartalmazó csomagolásokat;
• az az időpont, ameddig a kozmetikai termék megfelelő feltételek mellett tárolva megfelel eredeti rendeletetésének, és különösen megfelel a 3. cikk előírásainak (a továbbiakban: “minőségmegőrzési idő”).
• a felhasználásra vonatkozó különleges  óvintézkedésekre vonatkozó információt;
• a kozmetikai termék rendeltetése, kivéve, ha az egyértelműen kiderül annak megjelenéséből;
• az összetevők felsorolása. Ezt az információt csak a csomagoláson kell feltüntetni. A felsorolást az “ingredients” kifejezés előzi meg.


“Összetevő” minden olyan anyag vagy keverék, amelyet szándékosan használnak fel a gyártás során a kozmetikai termék előállításához, melynek feltüntetése minden esetben kötelező a csomagoláson, elkerülve ezzel, hogy valaki olyan terméket vegyen meg, melynek valamely összetevőjére allergiás. Az összetevőkre vonatkozó anyagok feltüntetése a feltöltött termék leírásában is szerepeltetni szükséges.


Élelmiszerek értékesítésének feltétele:
A weboldalra kizárólag olyan termék (pl. füstölt hús, fűszer, lekvár, méz, tejtermék stb.) tölthető fel és kínálható eladásra, melyet a felhasználó saját maga, házilagos eljárással készített (azaz nem nagyüzemben gyártott).


Az oldal használatának feltétele, hogy bármely élelmiszer értékesítése esetén a Partner eleget tegyen a kistermelői élelmiszer-termelés, – előállítás és -értékesítés feltételeitől szóló 52/2010. (IV.30.) FVM rendeletben, a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletben és a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokban foglalt feltételeknek. Amennyiben a Partner ezen követelményeknek nem felel meg és ezzel, akár a Vásárlónak, akár a Szolgáltatónak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.


A weboldal használatával a Partner egyértelműen kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok által támasztott követelményeknek (pl. élelmiszerbiztonság vagy csomagolás, címkézés stb.) maradéktalanul megfelel és ezzel összefüggésben a Szolgáltatót mentesíti mindennemű felelősség alól, mely az értékesített termékkel összefüggésbe hozható. Szavatolja továbbá, hogy csak és kizárólag házilag termelt vagy előállított alapanyagból készült termékeket kínál eladásra.


Alkotáshoz használt alapanyagok, kellékek, szerszámok, illetve más, alkotáshoz kötődő termékek és szolgáltatások árusításánek feltétele:


Eladásra csak olyan termékeket lehet felajánlani, amelyek valamely kézműves, képző-, vagy iparművészeti, illetve népművészeti technikához kapcsolódnak; különböző kézműves alapanyagok, kellékek, szerszámok, könyvek, leírások, tanfolyamok és más szolgáltatások. A terméke kizárólag az „Alapanyagok alkotáshoz” kategóriába tölthetők fel.


A kritériumok valamint az ÁSzF elfogadásával a Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, amennyiben úgy értékeli, hogy a feltöltött termékek nem felelnek meg a fent meghatározott elvárásoknak, előzetes felszólítás nélkül inaktiválhatja a szóban forgó boltot, illetve termékeket, mellyel a termékek eltűnnek a weboldal nyilvános felületéről. Amennyiben a Partner ezt követően olyan terméket tölt fel az oldalra, mely a Szolgáltató által támasztott minőségi követelményeknek megfelel, a Partner kérheti Szolgáltatótól saját a Boltjának újra aktiválását.


Fizetési és szállítási módok meghatározása
A Partner maga állíthatja be, milyen szállítási lehetőségeket biztosít Vásárlói számára. Ezen beállításokhoz is megtalálható a segédlet a Partner boltkezelő felületén a Tudásbázis (könyv) ikonjára kattintva.


A megrendelése leadásakor a Vásárló a kosárban a megadott szempontok közül választja ki az általa legelfogadhatóbb fizetési módot, ahogyan ki szeretné egyenlíteni a vásárlás ellenértékét, illetve ahogy meg szeretné kapni a terméket.


Az előző pontban meghatározottak és a Partner által választott fizetési és szállítási feltételek Parnerenként eltérőek.


Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Szolgáltatótól függetlenül, a Partner és a Vásárló megállapodásának megfelelően zajlik le.


A Partner kötelezettségei
A Partner a termék feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy a termék megvásárlása esetén a terméket az általa, a weboldalon megjelölt állapotban, minőségben és megjelölt tulajdonságokkal adja át a Vásárlónak.


A Partner az általa feltöltött termék ellenértékeként és postai díjaként kizárólag a termék feltöltése során megjelölt árat kérheti el. A termék feltöltésekor kötelező megadni a termék belföldi szállítási költségét, azonban a Partner nem jelölhet meg irreálisan magas szállítási költséget. A weboldalon feltüntetett árak (mind a termék ára, mind pedig a szállítási költség) bruttó fizetendő összegek.


A Partnernek az Alkotói Piac oldalra feltett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek, nyilatkozatához kötve van, vagyis a szerződéstől való elállás nem lehetséges. A termék megvásárlásával létrejön a szerződés, amit mindkét fél köteles teljesíteni.


A Partner nem tölthet fel olyan fényképet, ami nem az ő szellemi terméke vagy nem rendelkezik jogosultsággal a felhasználására.


Tiltott tevékenységek
Kifejezetten tilos a Partner saját weboldalára mutató linket megadni, pusztán csak azért, mert erre van erre optimalizált előfizetői csomag (Marketing támogatás csomag).

 

Nem mellékelhető a termékhez olyan fénykép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója található. Ilyen esetekben a Szolgáltató jogosult a kérdéses terméket azonnal eltávolítani, illetve figyelmeztetéssel élni. Amennyiben ez többször előfordul, úgy a Szolgáltató jogosult a Partner fiókjának felfüggesztésére.


A termék fotóján tilos bármilyen megkülönböztető, figyelemfelkeltő felirat vagy grafika elhelyezése(pl rikító keret). A képeken kizárólag a felhasználónév apró betűs szerepeltetése a kép sarkában valamint vízjel elhelyezése (ha a képen kizárólag a meghirdetett termék szerepel) megengedett, a terméket nem eltakaró módon, vagy a Partner logója szerepelhet.


A Szolgáltatás használatával tilos minden olyan termék adásvétele és hirdetése, vagy olyan tartalom bárminemű megjelenítése, amely a hatályos jogszabályokba ütközik, vagy
• trágár, sértő, gyűlöletkeltő, obszcén vagy félrevezető
• alkalmas más felhasználók jó hírnevének csorbítására,
• tilos olyan adatok közzététele, amely a Szolgáltatóra vonatkozó nem nyilvános adatok vagy bármely más cég hasonló adatát tartalmazza.


A Weboldalon a következő termékek árusítása különösen tiltott:
• gyógyszer, kábítószer, egyéb tudatmódosító szerek
• veszélyes vegyi anyag, bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag
• hamis vagy hamisított termékek
• termékek amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait
• lopott vagy jogellenes termékek
• engedélyköteles fegyver, lőszer valamint a közbiztonságra veszélyes egyéb eszközök
• bármely olyan termék, kötet stb., ami gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre adhat okot, vagy
• bármi olyan termék, amely a Szolgáltató saját döntése alapján káros a környezetre, közbiztonság, közerkölcs veszélyeztetésére alkalmasnak tekint,
• olyan tárgyak, eszközök, szoftverek amelyek alkalmasak a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz való jog megsértésére
• emberi, vagy állati szervek, szövetek
• személyes adatokat, vagy e-mail címeket tartalmazó listák
• ingyenes online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek és jelszavak
• közösségépítő oldal meghívói, e-mail címek
• diplomamunkák, szakdolgozatok
• pornográf anyagok vagy szexuális segédeszköz- vagy szolgáltatás továbbá
• minden olyan termék melynek online történő értékesítését a hatályos magyar jogszabályok tiltják.


Kártérítési díj
A Szolgáltató szabálysértő magatartás feltárásakor 5 000 – 50 000.- Ft közötti eljárási díjat szabhat ki.


Ha a Felhasználó a Szolgáltató által készített fényképet a Honlapon kívül előzetes kifejezett és írásbeli engedély nélkül felhasználja, akkor a Felhasználó minden alkalommal a felhasznált kép vagy képrészlet után 5 000.- Ft-os díjat köteles fizetni.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:
A Partner a szolgáltatást, illetőleg Cégünk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:
• E-mail cím: alkotoipiac@gmail.com
• Telefonszám: +36 20 393 8041

A Partner elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti Cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a szolgáltatás működésével, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Az írásbeli panaszt Cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Cégünk álláspontját köteles megindokolni. Cégünk köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

 

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:
• Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
• Partner, lakcímét, elérhetőségét
• Partneri panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
• Cégünk nyilatkozatát a Partneri panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
• Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
• Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Partner aláírását – ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése
• A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

 

Cégünk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Abban az esetben, ha Cégünk és a Partner közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Partner:

 

Bírósági eljárás:

A Partner polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Szerzői jogok:

Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint.

Felhívjuk figyelmed, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

 

Partneri automatikus hozzájárulás képanyag használatához:

A weboldalon megjelenő, a Partnerek által feltöltött termékek képeit Cégünk az értékesítés támogatására, marketingtevékenységre és jelen weboldalon a Partner külön engedélye nélkül is felhasználhatja – még akkor is, ha az adott terméket a Partner már nem forgalmazza, esetleg hozzáférését a Partner – vagy Cégünk valamilyen szabály megszegése miatt – törölte.

A képi anyagok fent részletezett használatához a Partner a regisztrációval és jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul. Amennyiben ettől függetlenül egy adott Partner ragaszkodna ahhoz, hogy egy adott képet a fentieknek megfelelően ne használjunk, akkor állnia kell az adott kép/kampány/folyamat/reklám/stb. lecserélésének költségeit.

 

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:

Abban az esetben, ha az Általános Szerződési Feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Cégünknek a Partnerkkel szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.

Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:
A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely processzorba van építve.

 

Termékek tulajdonságai:

Weboldalunkon az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék oldalán található leírás szolgáltat információt. Ezen tulajdonságok valós voltáért a felelősség a Partnert terheli.

 

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az általad megadott adatok módosítására, javítására. Az általad megadott adatok pontosságáért Te vagy a felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát. Rendelésed leadásával tudomásul veszed, hogy Cégünk jogosult az általad hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek részedre történő áthárítására. Cégünk a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

 

Eljárás Hibás ár esetén:

Cégünk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
• 0 Ft
• Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Termék eredeti ára: 3.000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie helyesen)

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Cégünk tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja a termék helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a terméket vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.

 

Weboldalunk használata:

Weboldalunk Partnereink számára saját bolt nyitási lehetőséget biztosít, amelybe feltöltheti termékeit. Ezen termékeket a látogatók megrendelhetik, amely rendelés az adott Partnerhez fut be. Weboldalunk az értékesíteni kívánt termékekkel kapcsolatban semmilyen tevékenységet (pl. tárolás, csomagolás, a termék ellenértékének átvétele, stb.) nem folytat, ezek mind az adott Partner feladatai.

A belépési adatok biztonsága a Felhasználó felelőssége, ő felelős adatai frissítéséért, köteles Cégünknek tudomására hozni, ha adataival harmadik fél visszaélt. Ha elfelejtette a jelszót, kattintson az „Elfelejtett jelszó” lehetőségre, ezt követően küldünk egy hivatkozást a Felhasználó regisztrált e-mail címére, melyre kattintva új jelszó hozható létre.

 

A megrendelés folyamata során a Felhasználónak szükséges kiválasztani az általa preferált fizetési és szállítási módot. Ezért en módokat minden Partnernek be kell állítania a saját boltjában.

 

Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:

Webshopunkon Ön bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése.
Cégünk egy második e-mailben igazolja vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a szerződés.

 

Fizetési módok:

 

Banki átutalás:

A fizetés történhet banki átutalással. A megrendelés beérkezését követően a rendszer elküldi Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Miután utalása beérkezett, aktíváljuk az előfizetését. Havi díjas előfizetés esetén nincs lehetőség banki átutalást választani!

 

Online bankkártyás fizetés:

A fizetés történhez online, bankkártyával. Az előfizetések aktuális összegét a rendszer automatikusan ráterheli a bankkártyára – amennyiben azon elegendő fedezet áll rendelkezésre. Amennyiben fedezethiány lépne fel, az előfizetés felfüggesztésre kerül és a bolt – a termékekkel együtt – a vásárlók számára elérhetelenné válik. Az ebből adódó bármilyen jellegű probléma vagy kár a Partnert terheli.

 

Teljesítési határidő:

A teljesítési határidő a banki átutalás megérkezésétől számítva 1-2 munkanap. Online bankkártyás fizetés esetén azonnali. Az ezen határidőtől való eltérést jelezzük minden esetben e-mailben.

Az üzlet és a termékek jóváhagyása munkanapokon 24-48 órán belül történik meg.

 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

 

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek és Partnerek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

 

Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

 

Cégünk visszatérítési kötelezettsége:

 

Mivel szolgáltatásunkat lehetőség van ingyenesen kipróbálni, így sem elállásra, sem visszatérítésre – a hatályos törvények szerint, mint digitális szolgáltatást – nincs lehetőség. Amennyiben az előfizetés tényleges lejárta előtt meg szeretnéd szűntetni üzletét, ezt akkor is szem előtt kell tartanod.

 

Elállási jog a következő esetekben nem gyakorolható:

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

• Cégünk által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges pénzpiaci áringadozástól függő termék vagy szolgáltatás esetén
• Nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom esetén, ha Cégünk a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Fogyasztó a beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott, hogy tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát
• Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás egészének teljesítése után, ha Cégünk a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után felmondási jogát elveszíti

Alkotói piac
Logo
Enable registration in settings - general